باغ در باغ
باغ در باغ

Editor Khalil Paknia

باغ در باغ    | برگ‌ها   | شعر    | داستان   | نقد   | تماس   |


Jan 21, 2005

سخت سرما خورده ام


  سخت سرما خورده ام.
  و همه می دانند
  چگونه سرما خوردگی های سخت
  همه ی نظم جهان را به هم می زند
  و حتا متافیزيک را به عطسه کردن وا می دارد.
  ...
  می بخشید..
  چه سرما خوردگی سختی!
  حالتی جسمانی!
  من به حقیقت نیاز دارم
  و کمی آسپرين.

  آلوارو دو کامپوس


Sleccted Poems ،Fernando Pessoa

:

بایگانی

:


پرشین بلاگرز