باغ در باغ
باغ در باغ

Editor Khalil Paknia

باغ در باغ    | برگ‌ها   | شعر    | داستان   | نقد   | تماس   |


Jul 22, 2005

  WHAT IS THE WORD
  چی است آن کلمه*

  ساموئل بکت(ضیاء موحد )


  شعر « چی است آن کلمه » یا « آن کلمه چه است »، که سوالی نیست و « چی » یا « چه » می تواند فاعل جمله باشد، همان به سکوت کشاندن کلام است که بکت در به نتیجه‌ی نهایی رساندن شگرد جیمز جویس ودر گریز از تقلید از جویس بدان روی آورد. شعر با حذف فعل و ناتمام نهادن جمله‌ها زبان اشاره را تا حد لکنت و ساکت ماندن به ایجاز می‌کشاند . اگر در این شعر«folly » را به جای « بلاهت» به « غفلت » ترجمه کنیم، شعربه فارسی بهتر ترجمه می‌شود اما معنی به کلی تغییر می‌کند خواننده خود می‌تواند چنین تغییری دهد و نتیجه را ببیند.


  بلاهت -
  بلاهت برای ِ -
  برای -
  چی است آن کلمه -
  بلاهت از این -
  از این همه -
  بلاهت ازتمام این همه -
  با فرض اینکه -
  بلاهت با فرض این همه -
  folly-
  folly for to-
  for to-
  what is the word-
  folly from this-
  all this-
  folly from all this-
  given-
  folly given all this -

  دیدن -
  بلاهت دیدن این همه -
  این -
  چی است آن کلمه -
  این این -
  این این این‌جا -
  این این همه این‌جا-
  بلاهت با فرض این همه -
  دیدن -
  بلاهت دیدن این این همه این‌جا -
  برای -
  چی است آن کلمه -
  seeing-
  folly seeing all this-
  this -
  what is the word-
  this this -
  this this here-
  all this this here-
  folly given all this-
  seeing -
  folly seeing all this this here-
  for to-
  what is the word-

  نگاه -
  نظره -
  پنداری نظره -
  نیاز به پنداشتن نظره -
  بلاهت ِ نیاز به پنداشتن نظره -
  چی -
  چی است آن کلمه -
  see-
  glimpse-
  seem to glimpse-
  need to seem to glimpse -
  folly for to need to seem to glimpse-
  what-
  what is the word-

  وکجا -
  بلاهت نیاز به پنداشتن نظره کردن -
  چه کجا -
  کجا –
  چی است آن کلمه -
  آنجا -
  در آنجا -
  دور در آنجا -
  دور دور -
  دور ِ دور در آنجا -
  and where-
  folly for to need to seem to glimpse-
  what where-
  where
  what is the word-
  there-
  over there-
  away over there-
  afar-
  afar away over there -

  مبهم -
  مبهم دور دور دور در آنجا چی -
  چی -
  چی است آن کلمه -
  تمام این همه را دیدن -
  تمام این این همه -
  این این همه این‌جا-
  بلاهت دیدن چی -
  afaint-
  afaint afar away over there what -
  what-
  what is the word-
  seeing all this-
  all this this-
  alla this this here-
  folly for to see what-

  نظره-
  پنداشتن نظره کردن -
  نیاز پنداشتن نظره کردن -
  مبهم دور دور دور در آنجا چی -
  بلاهت نیاز به پنداشتن نظره کردن -
  مبهم دور دور دور در آنجا چی -
  چی -
  چی است آن کلمه -
  glimpse -
  seem to glimpse-
  need to seem to glimpse-
  afaint afar away over there what -
  folly for to need to seem to glimpse-
  afaint afar away over there what -
  what -
  what is the word-

  چی است آن کلمه -
  what is the word-

  چی است آن کلمه -


این شعر آخرین اثر بکت است که آن را در سال ۱۹۸۶ سرود. *

:

بایگانی

:


پرشین بلاگرز